Общо събрание 2017

Управителният съвет на ТД „Черноморски простори” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 07 февруари /вторник/ 2017 г. от 18:30 часа в гр. Варна в Младежки дом „Орбита” на Община Варна в зала „Концертна” при следния дневен ред:

1.     Отчет за дейността на Дружеството през 2016 г.
2.     Приемане на отчет по чл. 40 по ЗЮЛНЦ за представяне в Централния регистър за 2016 г.
3.     Отчет  на  Инспектората  за 2016 г.
4.     Приемане на календарния план и бюджета за 2017 г.
5.     Избор на делегати за ОС на БТС /извънредно ОС – конгрес/, БФТ, БФТВ, ФММПТ за 2017г. и представители за Младежкия форум към Община Варна.  Предложение за член на УС на БТС.
6.     Разни  /за членския внос, членските карти, наемите на имущества и други/.

Поканват се всички членове на Дружеството /редовно отчетени за календарната 2016 г./ да  присъстват лично или чрез упълномощени представители. При липса на кворум ОС ще започне един час по-късно. Мястото не се променя.