Покана за Общо събрание

Управителният съвет на ТД „Черноморски простори” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 13 февруари /вторник/ 2018 г. от 17:00 часа в гр. Варна  ул. Столетов № 3 /домът на СОСЗР/     при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността на Дружеството през 2017 г.
  2. Приемане на отчет по чл. 40 по ЗЮЛНЦ за представяне в Централния регистър за 2017 г.
  3. Отчет на  Инспектората  за 2017 г.
  4. Приемане на календарния план и бюджета за 2018 г.
  5. Избор на Председател на ТД, членове на УС на ТД, инспекторат на ТД, председатели на отделните клубове.
  6. Избор на делегати за ОС на БТС /извънредно ОС – конгрес/, БФТ, БФТВ, ФММПТ за 2018 г. и представители за Младежкия форум към Община Варна.
  7. Разни /за членския внос, членските карти, наемите на имущества и други/.

Поканват се всички членове на Дружеството /редовно отчетени за календарната 2017 г./ да  присъстват лично или чрез упълномощени представители. При липса на кворум ОС ще започне един час по-късно. Мястото не се променя.