Общо събрание на ТД”Черноморски простори” Варна

      Управителният съвет на ТД „Черноморски простори” на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 30  януари 2015 г. (петък) от 17:00 часа в гр. Варна в  Младежки дом „Орбита” Община Варна зала Концертна   при следния Дневен ред:

  1. Отчет за дейността през 2014 г.
  2. Приемане на отчет по член 40 от ЗЮЛНЦ за представяне в Централния регистър за 2014 г.
  3. Отчет на Инспектората за 2014 г.
  4. Приемане на календарния план и бюджета за 2014 г.
  5. Избор на делегати за участие в Общото събрание на БТС, БФТВ, ФММПТ и БФТ за 2015 г. и представители на  Дружеството на Младежкия форум към кмета на Община Варна.
  6. Разни.

         Поканват се Всички членове на Дружеството /редовно отчетени за 2014 г./ да присъстват лично или чрез упълномощени представители. При липса на кворум събранието ще започне един час по – късно, т. е. от 18:00 часа на същото мяста и при същия дневен ред.