Покана за общо събрание

Управителният съвет на ТД „Черноморски простори” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 9 февруари /вторник/ 2016 г. от 17:00 часав гр. Варна в Младежки дом „Орбита” на Община Варна в зала „Концертна” при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Дружеството през 2015 г.
  2. Приемане на отчет по чл. 40 по ЗЮЛНЦ за представяне в Централния регистър за 2015 г.
  3. Отчет на  Инспектората  за 2015 г.
  4. Приемане на календарния план и бюджета за 2016 г.
  5. Избор на делегати за ОС на БТС, БФТ, БФТВ, ФММПТ за 2016 г. и представители за Младежкия форум към Община Варна.
  6. Разни /за членския внос, членските карти, наемите на имущества и други/.

Поканват се всички членове на Дружеството /редовно отчетени за календарната 2015 г./ да  присъстват лично или чрез упълномощени представители. При липса на кворум ОС ще започне един час по-късно. Мястото не се променя.