Общо събрание на ТД “Черноморски простори”

Управителният съвет на ТД „Черноморски простори” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 18 февруари /вторник/ 2020 г. от 16:30 часа в гр. Варна  ул. „Столетов” № 3 / в дома на СОСЗР/   и на основание на решение на УС на ТД от 11.01.2020 г.  при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността на Дружеството през 2019 г.
  2. Приемане  на финансов отчет за 2019 г.
  3. Отчет  на  Инспектората  за 2019 г.
  4. Приемане на календарния план и бюджета за 2020 г.
  5.  Избор на делегати за ОС на БТС, БФТ, БФТВ, ФММПТ за 2020 г. и представители за Младежкия форум към Община Варна.   
  6. Разни  /приемане на нови членове, за членския внос, членските карти, наемите на имущества и други/.

Поканват се всички членове на Дружеството /редовно отчетени за календарната 2019 г./ да  присъстват лично или чрез упълномощени представители. При липса на кворум ОС ще започне един час по-късно. Мястото не се променя.