Общо събрание

Управителният съвет на ТД „Черноморски простори” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 19 юни /събота/ 2021 г. от 11:00 часа в гр. Варна ПП „Златни пясъци” м. Ковшака и на основание на решение на УС на ТД от 11.05.2021 г. при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за дейността на Дружеството през 2020 г.
 2. Приемане на финансов отчет за 2020 г.
 3. Отчет на Инспектората за 2020 г.
 4. Приемане на календарния план и бюджета за 2021 г.
 5. Избор на делегати за ОС на БТС, БФТ, БФТВ, ФММПТ за 2021 г. и представители за Младежкия форум към Община Варна.
 6. Разни /приемане на нови членове, за членския внос, членските карти, наемите на имущества и други/.

Поканват се всички членове на Дружеството /редовно отчетени за календарната 2020 г./ да присъстват лично или чрез упълномощени представители. При липса на кворум ОС ще започне един час по-късно. Мястото не се променя.

       УС НА ТД „ЧЕРНОМОРСКИ ПРОСТОРИ” гр. Варна